اپلیکیشن لرنیک

دانلود اپلیکیشن
هزینه روزانه 400 تومان
سرویس پرشی
پخش

سرویس پرشی

  • 22 مرداد 1397
  • بازدید: 1837

ازجمله حرکات دیدنی یک بازی والیبال انجام صحیح و سریع سرویس های پرشی می باشند. بهتر است کسانی این چنین ضرباتی را بزنند که اعتماد به نفس کافی داشته باشند و ترسی از زدن ضربه نداشته باشند. نحوه انجام این سرویس به صورت زیر می باشد:

 به فاصله 3 قدم بلند از خط انتهایی زمین فاصله بگیرید.

در صورتیکه راست دست هستید برای حرکت یک گام بلند با پای چپ به جلو بگذارید و در صورتیکه چپ دست هستید پای راست خود را در جلو قرار دهید.

 وقتی گام دوم را برداشتید توپ را به هوا پرتاب کنید. سعی خود را بکنید که توپ را به حالت دورانی یا چرخان به جلو پرتاب کنید  تا مانند حات آبشار هنگام ضربه زدن به توپ چرخش توپ به سمت جلو بیشتر باشد.

  وقتیکه گام سوم را برداشتید پای راست خود را عقب برده و بپرید. سعی کنید در هنگام پرش تعادل خود را حفظ کنید.

 با مچ دست خود به سط توپ و با انگشتان به بالای توپ ضربه بزنید.

 وقتی که به توپ ضربه زدید روی خط یا داخل زمین خود فروید بیایید.

×